Shubhendu Kumar Saha (Shuvo)

Shubhendu Kumar Saha (Shuvo)

Department: Statistics

Academic Year/Session: 1991-92

Hall name: Shaheed Shamsuzzoha Hall – শহীদ শামসুজ্জোহা হল

Lifetime Member ID: 228